שינויי חקיקה בתחום הפקת חשבונות עסקה

בראשון לאפריל 2012 אישרה הכנסת את תקון 42 לחוק מס ערך מוסף אשר נתן הטבה משמעותית לעסקים רבים מבחינת שיפור יכולת תזרים המזומנים. התיקון המשמעותי הוא בסעיף 47 לחוק מס ערך מוסף בו נקבע הקונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה

החל מתאריך זה חייב כל משלם במדינת ישראל לכבד חשבון עיסקה. יתרונו הגדול של חשבון עיסקה, הוא יכולת העסק המפיק חשבון עיסקה לא לשלם מס ערך מוסף ומיקדמות מס הכנסה עד לקבלת כספי התמורה בפועל. זאת בניגוד להפקת חשבונית מס, אשר הוצאתה יוצרת מיידית חבות בתשלום מס ערך מוסף בחמש עשרה לחודש הבא וזאת גם אם לא קיבל בעל העסק את התמורה הכספית.

מצב ערב התיקון ולאחריו

ערב התיקון נהגו גופים רבים במשק ובעיקר חברות גדולות וחברות ממשלתיות להתעלם מחשבון עיסקה ולדרוש מבעל העסק חשבונית מס כתנאי לתשלום. התשלום ניתן לבעל העסק בשיטת שוטף 30 שוטף 60 וכיוצ"ב. דרישה זו לחשבוניות מס' יצרה לחלק גדול מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים נטל תזרימי שכן נדרשו לשלם מס ערך מוסף ומיקדמות מס זמן רב לפני קבלת ההכנסה בפועל. החל מאפריל 2012 חייב המשלם לקבל חשבון עיסקה, סרובו לקבל חשבון עיסקה מהווה עבירה פלילית.

מי רשאי להוציא חשבון עיסקה

להוציא חשבון עיסקה רשאים נותן שרותים כגון יועצים וכן בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים עורכי דין מעצבים כלכלנים וכיוצ"ב. לגבי נותני שרותים המנויים בתוספת י"א לתקנות מס הכנסה ניהול ספרים נקבע כי נותן שרותים רשאי להוציא חשבון עיסקה אם מחזור עסקיו השנתי נמוך מ15 מיליון ש"ח.

לא רשאים להוציא חשבונות עיסקה ספקי סחורה כגון קמעונאים וסיטונאים, אולם לגבי יצרנים נקבעה הקלה על אף שהם גם ספקי סחורה. ההקלה קבעה שיצרנים שמחזורם נמוך מ1.95 מיליון שח לשנה ובעיסקם לא יותר מ6 מועסקים יהיו רשאים גם הם להוציא חשבון עיסקה.

מה הטכניקה להפקת חשבון עיסקה

ניתן להכנס בתוכנת קלטקס ל - צור מסמכים > הפק חשבון עיסקה ולהפיק אינטרנטית את חשבון העיסקה ולשלוח ללקוח בקלות רבה. את חשבון העיסקה מומלץ לא להעביר להנהלת החשבונות, זאת כדי שמנהל החשבונות לא יטעה וישלם עליה את המע"מ.

למי כדאי להוציא חשבון עיסקה

לכל עוסק מורשה, אשר מעוניין בשיפור תזרים המזומנים שלו כדאי להוציא חשבון עיסקה אם לא קיבל את התקבול הכספי.

לעוסק פטור במרבית המקרים הדבר מיותר . קיימים גם עוסקים מורשים אשר יעדיפו לא להוציא חשבון עיסקה. בדרך כלל מדובר בעוסקים מורשים, אשר תזרים המזומנים שלהם הוא טוב ואינם רוצים להתעסק בהפקה כפולה של מסמכים כלומר גם חשבון עיסקה וגם הפקה לאחריו של חשבונית מס או אינם רוצים לבצע שינוי או זעזוע בנוהלים הקיימים עם הלקוח.

הפקה אוטמטית של חשבונית מס קבלה בתוכנת קלטקס

לשם הנוחות וחיסכון בזמן הקלדה תוכנת קלטקס להפקת קבלות וחשבוניות באינטרנט , שניכתבה על ידינו, תומכת בהפקה אוטומטית של חשבונית מס קבלה מחשבון עיסקה שהופק בעבר. ראה בתפריט התוכנה דוחות > מסמכים> חשבון עיסקה. לפרטי תוכנת החשבוניות והקבלות ראה אתר קלטקס .

לקבלת סיסמת משתמש לנסיון חינם ל60 יום של תוכנת קלטקס לחץ כאן